OBJECTIUS DE LA FUNDACIÓ

La Fundació Catalunya Oberta, fundada a l’any 2001, té com a objectius defensar, analitzar i promoure els valors de la societat oberta, la llibertat, la democràcia i l’economia de mercat. És, doncs, una fundació privada emmarcada en la ideologia liberal sense vinculació a cap formació política, el propòsit de la qual és incidir directament en els estats d’opinió pública de la societat civil.

Els dos grans eixos ideològics de la FCO són el catalanisme i el liberalisme.

  • Un catalanisme que posa l’èmfasi en la defensa de la identitat, la llengua i l’economia del país.
  • Un catalanisme que defensa els drets col·lectius de Catalunya i els drets individuals dels seus ciutadans.
  • Un catalanisme que veu en l’obertura a Europa i al món sencer un component essencial de la defensa de la identitat pròpia.
  • Un liberalisme que posa l’èmfasi en la democràcia representativa, l’estat de dret i l’economia de mercat.
  • Un liberalisme que defensa el dret dels individus a organitzar la seva pròpia vida i que vetlla per evitar l’excessiva intervenció dels poders públics.
  • Un liberalisme que veu en l’empresa i el lliure comerç la base del creixement econòmic i el progrés social.

Tots els membres de la Fundació ho són a títol individual.